Studenții de azi, profesioniștii de mâine

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”.  Investește în oameni! Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”, Contract POSDRU/160/2.1/S/137280.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea inserției pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializă­rii studiate și propriului set de competențe, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 5.000 de studenți ca urmare a participării la un program integrat de consiliere și orienta­re profesională.

Elementul central al proiectului este ac­tivitatea de consiliere și orientare profe­sională a studenților (A3), completată de activitatea de vizite de studiu în compa­nii (A4), adresate unui număr de 5000 de studenți.

 

Solicitant: Universitatea de Vest din Timișoara

Partener 1: S.C. Gi Group Staffing Company S.R.L

Partener 2: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Partener 3: Universitatea din Oradea

Partener 4: Universitatea din București

Partener 5: Academia de Studii Economice din București

Partener 6: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Partener 7: Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

 

Obiectivele operaționale ale proiectului/ Obiective specifice:

O.S. 1) Creșterea adaptabilității la cerințele pieței muncii a 5000 de studenți înmatricu­lați în sistemul național de învățământ su­perior în regiunile Vest, Centru, Nord-Vest, București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Vest, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională.

O.S. 1.1) Construirea planului individual de dezvoltare profesională pentru un număr de 1000 de beneficiari ai proiectului selec­tați pe criterii ce asigură egalitatea de șanse, pentru participarea la etapa aprofundată a consilierii și orientării profesionale – sesiuni de evaluare specifică a aptitudinilor.

O.S. 2) Dobândirea de cunoștințe privind modul de organizare și funcționare a unor entități economice de către 5000 de stu­denți, ca urmare a participării acestora la vizite de studiu la agenți economici reali, cu activitate relevantă pentru specializările de studiu ale beneficiarilor.

O.S. 3) Dezvoltarea capacității instituționale a universităților partenere de a furniza ser­vicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți, ca urmare a transferului de know-how de la partenerul privat pe durata livrării programului integrat de consiliere și orientare.

O.S. 4) Informarea publicului cu privire la atitudinile și aptitudinile profesionale ale studenților pentru facilitarea tranziției aces­tora de la școală la viața activă, prin elabo­rarea unei analize în urma participării celor 5.000 de studenți la activitatea de consilie­re și orientare în carieră.

 

Rolul Gi Group în cadrul proiectului:

  • intermediar între mediul privat și cel universitar și de dezvoltare a aptitudinilor de muncă ale studenților prin oferirea de consiliere și orientare profesională pentru grupul țintă al proiectului, adică cei 5000 de studenți;
  • punerea la dispoziție a unui set de baterii de testare care vor fi folosite pentru sesiuniile de evaluare specifică a aptitudinilor studenților, Gi Group România prin obiectivul specific 1.1 din cadrul proiectului, dorește să ajute studenții în construirea unui plan de dezvoltare profesională pentru un număr de 1000 de beneficiari din cei 5000, care vor fi ulterior selecționați pe criterii de egalitate de șanse;
  • Consiliere și orientare profesională prin intermediul specialistilor puși la dispoziție de către Gi Group;
  • Informare și publicitate pentru grupul țintă.

 
 

Log-in pentru administratorii testului