Organizatorul concursului “Cum arata locul tau de munca?” este Gi Group Staffing Company, cu sediul în Str. Arhitect Louis Blanc, nr.1, etaj 5 sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/6080/2009, CUI RO 25578361, (denumită în continuare “Organizator”).

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Gi Group Romania (https://www.facebook.com/GiGroupRomania/?fref=ts ) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Gi Group Romania. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Gi Group Romania, https://www.facebook.com/GiGroupRomania/?fref=ts
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.

Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Locul de desfăşurare şi durata Concursului
Concursul se desfăşoară în intervalul 10.04.2017, ora 18:00:00 – 10.05.2017 ora 17:59:59, pe pagina oficială de Facebook a Gi Group Romania (https://www.facebook.com/GiGroupRomania/?fref=ts ).
Fotografiile postate dupa ora de incheiere a concursului nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.

La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon).
Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.
Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament si reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și acordul de publicare a datelor personale în lista câștigătorilor, precum și acordul privind transmiterea datelor personale către o societate de curierat în vederea expedierii premiilor.

5.1. Înscrierea la concurs
Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a. Sa detina un cont personal de Facebook cu profil public.
b. Să dea Follow/Urmăreşte paginii de Facebook Gi Group Romania (https://www.facebook.com/GiGroupRomania/?fref=ts ).
c. Sa posteze o fotografie proprie cu locul de munca pe contul personal de Facebook.
d. Sa foloseasca in descrierea postarii hashtagul #GiGroupRomania.
Fotografiile inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor, astfel ca participantii isi asuma raspunderea că fotografiile incarcate sunt creatia lor proprie si ca nu este sunt preluate de pe internet. Participantul este unica persoană responsabilă de continutul fotografiilor si de orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii in acest concurs.
Fotografiile nu trebuie să fie ilegale, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu trebuie sa contina scene de instigare la acte penale sau ilegale.
Participantii au obligatia de a nu incarca  fotografii cu copii minori.
In cazul in care fotografiile incarcate contin imaginea altor persoane fizice majore, participantii se obliga sa obtina consimtamantul acestora cu privire la incarcarea fotografiilor in acest concurs. Participantii au obligaţia de a anonimiza respectiva persoană (e.g. a blura/hașura/cenzura afișarea imaginii) in situatia in care nu au consimatamantul acesteia  înainte de a  incarca fotografiile.
În cazul în care fotografiile incarcate de catre participant nu respectă  prevederile susmentionate, participantul va fi eliminat automat din baza de date pentru tragerea la sorti.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:
– A dat Follow/Urmăreşte pagina de Facebook Gi Group Romania.
– A realizat o fotografie la propriul loc de munca.
– A postat fotografia pe contul personal de Facebook cu profil public.
– A folosit in descrierea postarii hashtagul #GiGroupRomania.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Participanţii pot publica maximum 1 fotografie pe parcursul concursului, astfel ca se va lua in considerare numai o singura fotografie pentru fiecare participant si anume prima fotografie pentru fiecare user de Facebook care indeplineste conditiile de la punctul 5.1. Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarii şi respectiv pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu oferi premii participanţilor care prin postarea lor nu răspund probei de concurs sau care au un conţinut ofensator, care conţine injurii, discriminări, limbaj licenţios etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
Regulamentul concursului si postarile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook a Gi Group Romania. Participantii au posibilitatea de a-si sterge postarea in cadrul concursului, cu mentiunea ca in cazul in care stergerea postarii are loc inainte de stabilirea castigatorilor, acestia nu vor participa la acest concurs.

5.3. Extragerea câștigătorilor

Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică, iar extragerea va avea loc cel târziu pe 15 mai 2017.

În cadrul acestui concurs se acordă urmatoarele premii dupa cum urmeaza:

Nr. Crt. / Premiul acordat si descrierea acestuia / Numar premii / Valoare premiu (TVA inclusa)
*in lei
1. Ceas smartwatch Aipker M88 ,MODEL 2017 de 398.65 lei

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor
După desemnarea câştigătorilor conform celor menţionate la punctul pct. 5.2 şi la pct. 5.3 de mai sus, Gi Group Romania va face public castigatorul cel tarziu la data de 15 mai 2017 printr-un comentariu sub postarea de concurs, pe pagina de Facebook Gi Group Romania

Câștigătorul va fi contactat de către reprezentanţii Gi Group Romania printr-un mesaj privat pe Facebook, pentru validarea datelor şi stabilirea detaliilor de acordare a premiului.
În cazul în care participantul câștigător nu răspunde in termen de 5 zile de la data contactarii se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul.
În această situație, se va apela la una dintre rezervele extrase.
7.2. Acordarea premiilor
Câştigătorul va intra în posesia premiului castigat nu mai târziu de data de 31.05.2017.
Premiul se transmite printr-un serviciu de curierat. În cazul în care datele transmise de participantul câștigător nu au fost complete şi corecte, iar curierul nu găsește câștigătorul la domiciliu de 3 ori și acesta nu a împuternicit pe nimeni să primească premiul în locul sau, câștigătorul este decăzut din drepturile sale, iar premiul se restituie Organizatorului. Premiul restituit se anulează.
Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiului. Imaginile cu premiul folosit pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.
Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuielile efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

Prin inscrierea la Concursul Gi Group Romania, “ Cum arata locul tau de munca?”  participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.
Prin participarea la Concursul Gi Group Romania, “ Cum arata locul tau de munca?”  participantii isi exprima expres acordul ca datele lor personale sa fie colectate, stocate si  prelucrate de compania Gi Group Romania Societate în Comandită in scopul exclusiv al participarii la concurs, in vederea contactarii si acordarii premiilor, cât și pentru plata impozitelor și pentru publicarea numelui, prenumelui si a localitatii, in cazul persoanelor desemnate castigatoare, cunoscand faptul ca in cazul in care isi va revoca acordul, acest fapt va avea drept consecinta imposibilitatea participarii la concurs. In termen de 30 zile de la data tragerii la sorti a castigatorilor, datele cu caracter personal  vor fi distruse.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre este Gi Group Staffing Company, cu sediul în Str. Arhitect Louis Blanc, nr.1, etaj 5 sector 1, București .

Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si sa respecte  toate drepturile participantilor conferite de legea 677/2001 respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie precum si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa va adresati cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la  adresa sus mentionata,  urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
In plus, prin participarea la concurs , participanţii au luat la cunoştinţă politica privind protectia datelor cu caracter personal accesibilă.

Participanţii Concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului in termen de 30 zile de la data tragerii la sorti a castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail Catalin.calin@gigroup.com împreună cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, număr de telefon). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.
Transmiterea contestatiei reprezinta acordul expres al contestatarului de colectare si prelucrare a detelor sale cu caracter personal in scopul solutionarii contestatiei. Revocarea acordului are drept consecinta imposibilitatea solutionarii cererii sale.

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.
Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea premiului.
Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:
– au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea concursului,  nu s-a putut realiza o zi de concurs sau pagina de Facebook a societatii Gi Group Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
– intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.
Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs.
Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.
În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:
a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;
b. tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împierdică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.